Nowa Wola 95,
21-107 Serniki

(81) 85 106 41
nowawola7(at)wp.pl

Godło Polski

Gmina Serniki

Jan Kochanowski

Egzamin ósmoklasisty

Wyjazd na Plac rozrywki "Jumbo"

|
Iwona Biała

Uczniowie z klasy I i II mogli już poczuć przedsmak wakacji. Dnia 14 czerwca 21 osobowa grupa pod opieką pań:  Iwony Białej i Anny Romanek oraz rodziców wyjechała na wycieczkę do Ludwina.  W Ludwinie niedaleko Łęcznej mieści się Plac rozrywki „Jumbo” i tutaj właśnie dzieci spędziły aktywnie swój czas. Pobyt na Placu był dla nich wielką frajdą. Pogoda sprzyjała zabawom, grom integracyjnym i spacerom na świeżym powietrzu. Atmosfera była wspaniała. Dzieci korzystały z wszystkich atrakcji tego miejsca: Euro-Bungee , trampolin, toru przeszkód, dmuchanej zjeżdżalni, zamku do skakania i innych. W przerwie między atrakcjami posililiśmy się obiadem. Nie zabrakło także lodów, waty cukrowej i popcornu. Zmęczeni i bardzo zadowoleni wróciliśmy bezpiecznie do domów.

OGŁOSZENIE

|
Magdalena Miac

OGŁOSZENIE

 

Z-ca Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Nowej Woli zaprasza do składania ofert na usługi dla Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Nowej Woli, Nowa Wola 95, 21-107 Serniki, tel. 81 85 106 41:

1.            „Sprzątanie oraz wydawanie posiłków w Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Nowej Woli ”  

2.            „Obsługa kotła centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Nowej Woli”  

 

Określenie przedmiotu zamówień:

1.            Sprzątanie w szkole (łącznie z placem szkolnym i boiskiem sportowym) przez okres 01.08.2021r. – 30.06.2022r. oraz wydawanie posiłków dostarczanych przez firmę cateringową  

2.            Obsługa kotła centralnego ogrzewania przez okres 15.10.2021r.– 15.04.2022r.  oraz odśnieżanie chodników na terenie wokół szkoły.

 

Opis wymagań stawianych wykonawcy:  

O udzielenie każdego z zamówień mogą ubiegać się wykonawcy, którzy mają doświadczenie zawodowe tzn. realizowali usługi o tym samym lub podobnym charakterze. 

 

Zawartość oferty.  

Dla ważności oferty cenowej musi ona zawierać następujące dokumenty: 

-                wypełniony formularz oferty na załączonym druku – druk do pobrania
w załącznikach na stronie www.spnowawola.pl lub w sekretariacie szkoły w dniach
16.06.2021r. – 23.06.2021r. w godzinach 8.00 – 15.00 

-                kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru NIP

-                 oświadczenie o niezaleganiu płatności do ZUS i Urzędu Skarbowego

-                 w przypadku usługi nr 2 dokumenty potwierdzające kwalifikacje

-                 zaświadczenie z centralnej ewidencji  i informacji o działalności gospodarczej

Forma, miejsce i termin złożenia oferty:  

-                ofertę należy składać w zaklejonej kopercie do dnia 23.06.2021r., do godz. 12.00  
w siedzibie zamawiającego osobiście lub pocztą na adres zamawiającego, 

-                na kopercie należy umieścić nazwę i adres wykonawcy, nazwę i adres zamawiającego oraz napis:

Oferta na wykonanie:

1. „Sprzątanie oraz wydawanie posiłków w Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Nowej Woli”  

2.             „Obsługa kotła centralnego ogrzewania. w Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Nowej Woli” 

- oferta otrzymana przez zamawiającego po ww. terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania, 

- wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu do jej składania. 

 

Miejsce i termin otwarcia oferty cenowej:  

- otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 23.06.2021 r. o godz. 13.00  w siedzibie zamawiającego.

 

WARUNKI DO PRZETARGU:

 Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (aktualne).

1.            Zaświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania pracy będącej przedmiotem przetargu.

2.            Aktualna książeczka zdrowia w momencie rozpoczęcia pracy.

3.            Dyspozycyjność.

4.            Praca 5 dni/tygodniowo (w razie uroczystości szkolnych również w sobotę
i niedzielę) – dot. oferty nr 1.

5.            Praca 7 dni/tygodniowo - dot. oferty nr 2.

6.            Zaświadczenie o ukończeniu kursu BHP w momencie rozpoczęcia pracy.

7.            Wykonywanie obowiązków wg umowy.  

8.            Wykonywanie drobnych napraw i prac na terenie szkoły i wokół budynku

 

FORMULARZ OFERTOWY

Informacja dotycząca nauki klas O-VIII od dnia 31.05. 2021r.

|
Magdalena Miac

informujemy, że zgodnie z decyzjami podjętymi przez Radę Ministrów

od 31 maja wszyscy uczniowie klas O – VIII uczą się w trybie stacjonarnym.

ZAKOŃCZENIE REKRUTACJI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO ORAZ KLASY I NA ROK SZKOLNY 2021/2022

|
Agnieszka Dycha

W związku z zakończeniem pierwszego oraz drugiego etapu rekrutacji dzieci do klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022 Komisja Rekrutacyjna dokonała pozytywnego rozpatrzenia kart zgłoszeń. Zakwalifikowanych zostało do oddziału przedszkolnego: rocznik 2017 – 4 dzieci, rocznik 2016- 5 dzieci, rocznik 2015 – 6 dzieci. Łącznie 15 dzieci. Do klasy pierwszej: rocznik 2014 – 9 dzieci. Listy dzieci przyjętych zostały wywieszone na terenie szkoły. 

Informacja

|
Magdalena Miac