Nowa Wola 95,
21-107 Serniki

(81) 85 106 41
nowawola7(at)wp.pl

Ogłoszenie

|
Urszula Mazurek

                                           O G Ł O S Z E N I E

    Informuję, że nasza szkoła zakwalifikowała się do  projektu pn. „Szanse rozwojowe szkół podstawowych w Gminie Serniki”  nr FELU.10.03-IZ.00-002/23, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w związku z powyższym zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły do składania wniosków na dodatkowe zajęcia.

Zasady rekrutacji do projektu pn. „Szanse rozwojowe szkół podstawowych w Gminie Serniki”  nr FELU.10.03-IZ.00-002/23, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Priorytetu X Lepsza edukacja, Działania 10.03 Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego (z wyłączeniem infrastruktury)

 1. Rekrutacja uczniów odbywać się będzie od 14 do 19 lutego 2024 r.
 2. Wymagane dokumenty rekrutacyjne dla uczestników wszystkich form wsparcia to:
 • formularz rekrutacyjny dla uczniów (zał. nr 1a),
 • oświadczenie o spełnianiu kryteriów formalnych dla uczniów (zał. nr 2a),
 • oświadczenie uczestnika projektu (zał. nr 3).
 1. Dokumenty, o których mowa muszą zostać podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego uczestnika
 2. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są: na stronie internetowej szkoły w gabinecie Dyrektora Szkoły i u wychowawcy klasy
 3. Składanie dokumentów prowadzone będzie w przez Koordynatora szkolnego.
 4. Sporządzone zostaną listy uczestników zajęć oraz listy rezerwowe. Listy będą zatwierdzane przez Komisje rekrutacyjną.
 5. Wszystkie osoby, które złożą dokumenty rekrutacyjne zostaną powiadomione o wynikach rekrutacji ustnie w szkole przez Koordynatora szkolnego.
 6. Osoby z list rezerwowych będą kwalifikowane do zajęć pozalekcyjnych w przypadku skreślenia z listy podstawowej uczestników projektu według kolejności umieszczenia na liście rezerwowej, jednak tylko wówczas jeśli dane wsparcie zostanie przerwane w takim momencie, gdy będzie możliwe osiągnięcie Oefektów przez kolejnego uczestnika. Decyzja o możliwościach osiągnięcia tych efektów będzie podejmowana przez Zespół projektowy po zapoznaniu się z opinią Koordynatora szkolnego, osoby/podmiotu prowadzącego zajęcia /danego pracodawcy.
 7. Skreślenie z listy uczestników zajęć następuje w przypadku:
 • opuszczenia przez zakwalifikowanego uczestnika powyżej 20% zajęć pozalekcyjnych,
 • przerwania przez zakwalifikowanego uczestnika udziału w projekcie,
 • w przypadku innych losowych wydarzeń.

 

 1. Komisja rekrutacyjna, po przeprowadzonej rekrutacji sporządzi Protokół z rekrutacji.
 2. W szkole odbędzie się spotkanie Dyrektora, Koordynatora szkolnego oraz uczniów zakwalifikowanych do projektu inicjujące udział uczestników w wybranych formach wsparcia.

 Kryteria rekrutacji uczniów premiujące

 • zajęcia wyrównawcze - pierwszeństwo dla U posiadających opinię nauczyciela stwierdzającą znaczące braki z danej dziedziny, U posiadający średnią poniżej 4,0 z danego przedmiotu ( język polski, matematyka)
 • zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – U, którzy na koniec poprzedniego roku szkolnego uzyskali średnią ocen powyżej 4,0 ( koło z języka angielskiego, kółko matematyczno – geograficzne, kółko informatyczne, zajęcia teatralne, zajęcia wokalne).
 • zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej – pierwszeństwo dla U posiadających opinie o potrzebie wsparcia specjalnego, U posiadających orzeczenia/zaświadczenia o niepełnosprawności (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia logopedyczne, trening umiejętności społecznych).
 • wsparcie z zakresu doradztwa zawodowego - U zgodnie z przynależnością do III i VII klasy.
 • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

Matematyka  - 1 gr kl. I – III – 1 godz. tygodniowo

                      - 2 gr kl. IV – VI – 1 godz. tygodniowo

Dydaktyczno-wyrównawcze - 1 gr. kl. I –III – 1 godz. tygodniowo

Język polski -1 gr. kl. IV - VI  – 1 godz. tygodniowo

 • Koło z języka angielskiego

1 gr. kl. I–III  – 1 godz. tygodniowo

1 gr. kl. IV –VII - 1 godz. tygodniowo

 • Koło informatyczne

1 gr. kl. I–III  – 1 godz. tygodniowo

1 gr. kl. IV –VII - 1 godz. tygodniowo

 • Kółko matematyczno – geograficzne

1 gr. kl. V –VII       – 1 godz. tygodniowo

 • Zajęcia teatralne

1 gr. kl. IV –VII – 1 godz. tygodniowo       

 • Zajęcia wokalne

1 gr. kl. IV –VII – 1 godz. tygodniowo

 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

3 gr. kl. I – VII – 3 godz. tygodniowo

 • Logopedia

2 gr. kl. I – IV – 2 godz. tygodniowo

 • Trening Umiejętności Społecznych

1 gr. kl. I –VII– 1 godz. tygodniowo

 

Prawa i obowiązki uczestników projektu

 1. Udział w projekcie jest dla uczniów bezpłatny, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 2. Projektodawca zapewnia uczestnikom na potrzeby realizacji zajęć pomoce dydaktyczne.
 3. Każdy uczestnik ma prawo:
 • zapoznać się z programem oraz wymogami każdej wybranej przez uczestnika formy wsparcia,
 • wyboru oferty zgodnej z indywidualnymi potrzebami rozwojowym i edukacyjnymi oraz możliwościami psychofizycznymi,
 • korzystania z pomocy dydaktycznych wykorzystywanych do zajęć, w których uczestniczy w ramach Projektu,
 • uzyskiwania informacji zwrotnej na temat swoich postępów w trakcie realizacji danej formy wsparcia.
 1. Uczestnik jest zobowiązany do:
 • regularnego i aktywnego uczestniczenia w formach wsparcia, na które został zakwalifikowany oraz ukończenia wybranych form wsparcia,
 • udziału w weryfikacji umiejętności i wiedzy (kompetencji lub kwalifikacji) zdobytych podczas uczestniczenia w wybranych formach wsparcia (testu/sprawdzianu/egzaminu zaplanowanego dla danej formy wsparcia),
 • udziału w badaniach ankietowych przeprowadzanych w ramach projektu, zarówno w trakcie jego trwania, jak i po jego zakończeniu,
 • do składania dodatkowych oświadczeń w trakcie realizacji projektu, niezbędnych do uczestnictwa w projekcie,
 • do bieżącego informowania o zmianach danych zawartych w dokumentacji rekrutacyjnej, w tym w szczególności w danych teleadresowych,
 • do zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu, a przystąpienie do procesu rekrutacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem i przestrzeganiem przedmiotowego Regulaminu.
 1. Uczestnik projektu ponosi odpowiedzialność za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.

 

Barbara Zarębska-Wronowska

Dyrektor Szkoły Podstawowej Jana Kochanowskiego w Nowej Woli

 Formularz                                                                  

 

 

Oświadczenie nr 1

 

 

 Oświadczenie nr 2

ŚWIĄTECZNE KOLĘDOWANIE

|
Olga Adamek

       28 stycznia uczniowie naszej szkoły brali udział w Świątecznym Kolędowaniu w Kościele św. Marii Magdaleny w Sernikach. Pomysłodawcą był proboszcz parafii ksiądz Zbigniew Karbowniczek. Uczniowie z czterech szkół z gminy Serniki wykonali po dwie kolędy. Nasi zdolni artyści zaśpiewali kolędy: "Gdy Śliczna Panna" i "Jezusa narodzonego wszyscy witajmy". Kolędowanie to jedna z najstarszych tradycji bożonarodzeniowych kultywowana do dnia dzisiejszego. Wspólne śpiewanie zbliżyło nas do siebie i wprowadziło podniosły nastrój i niepowtarzalną atmosferę niosącą szczęście i radość.

Dzień Babci i Dziadka w naszym Oddziale Przedszkolnym.

|
Iwona Biała

Dla Babci oraz Dziadka czerwone piękne serce.

Z miłości je dajemy, bo kochamy ich wielce!"  

 

Babcia i Dziadek to słowa, które każdemu dziecku kojarzą się z ciepłem, miłością i wszystkim, co dobre. Dlatego Dzieci z naszego Oddziału Przedszkolnego dnia 25 stycznia gościły swoje Babcie oraz Dziadków na uroczystości z tej okazji. Przedszkolaki od samego rana z niecierpliwością wyczekiwały zaproszonych gości, nie mogąc się doczekać, kiedy zapukają do drzwi naszej szkoły. Licznie przybyli: Babcie i Dziadkowie, mieli okazję podziwiać swoje wnuczęta w specjalnie dla nich przygotowanych programach artystycznych. Dzieci pod czujnym okiem wychowawczyń p. Patrycji i p. Asi zaprezentowały wiersze, piosenki oraz tańce, które ćwiczyły na tą uroczystość. W przepięknej scenografii oraz wyjątkowej atmosferze, wnuczęta wspaniale wystąpiły przed bliskimi. Następnie przedszkolaki zaprosiły Babcie i Dziadków do wspólnej zabawy przy znanych im piosenkach, wręczyły laurki oraz samodzielnie wykonane upominki. Na koniec dzieci zaprosiły Babcie i Dziadków na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców, aby w szczególny sposób okazać swoim bliskim szacunek i po raz kolejny podziękować za miłość, cierpliwość i zrozumienie. To były naprawdę wyjątkowe uroczystości, pełne uśmiechu, radości i dumy. Szczęśliwe i rozpromienione twarze Babć i Dziadków dały wyraz tego, jak ważne są takie spotkania i chwile spędzone wspólnie z wnukami.

 

BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS FERII ZIMOWYCH

|
Agnieszka Misztal

Właśnie rozpoczynamy dwutygodniowe ferie zimowe. Dla dzieci i młodzieży jest to wymarzony czas zabaw na śniegu i lodzie. Życzymy wspaniałego i przede wszystkim bezpiecznego wypoczynku zimowego. Ferie zimowe są po to by odpoczywać, bawić się i rozwijać swoje zainteresowania, na które w okresie nauki wszystkim brak czasu. Mamy nadzieję, że zasady, o których wam przypomnimy będą doskonałym kierunkowskazem gwarantującym bezpieczne spędzenie tego czasu wolnego.